Licytacja 1462/17 z dnia 2018/08/09

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka w Lesznie

  • nr księgi wieczystej: PO1L/00001370/1
  • suma oszacowana: 646917
  • kwota wywołania: -25% 485187,75
  • wadium: 64691,70
  • postęp: 6470,00
  • data i godzina licytacji: 2018/08/09 14:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-07-30 o 11.43.11.jpg","size":149706,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2985\/Zrzut%20ekranu%202018-07-30%20o%2011.43.11.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2985\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-07-30%20o%2011.43.11.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-07-30%20o%2011.43.11.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Lesznie, Dąbrowskiego, Leszno, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Klemensa Janickiego 23, Leszno, Polska

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Maciej Kasprowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-08-2018 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lesznie z siedzibą przy Dąbrowskiego 2, 64-100 Leszno, pokój 51, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Janickiego 27, 64-100 Leszno, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1L/00001370/1.


Suma oszacowania wynosi 646 917,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 485 187,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 64 691,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP O/Leszno 82102030880000860200056358.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: