Licytacja 1963/13 z dnia 2018/08/09

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka zabudowana w Bełchatowie

  • nr księgi wieczystej: PT1B/00056387/5
  • suma oszacowana: 417500
  • kwota wywołania: -25% 313125,00
  • wadium: 41750,00
  • postęp: 4175,00
  • data i godzina licytacji: 2018/08/09 09:55

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1530785717.png","size":170848,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2986\/google-map_1530785717.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2986\/thumbnail\/google-map_1530785717.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1530785717.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Okrzei, Bełchatów, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Polna 5, Bełchatów, Polska

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Tadeusz Hajdukiewicz - zastępca komornika asesor Jacek Hajdukiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-08-2018 o godz. 08:55 w budynku Sądu Rejonowego w Bełchatowie z siedzibą przy Okrzei 4, 97-400 BEŁCHATÓW, pokój V, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: (...)dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1B/00056387/5 .


Suma oszacowania wynosi 417 500,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 313 125,00 zł . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 750,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bełchatowie 70102039580000970200658591.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie mieszczącym się pod adresem: Okrzei 4, 97-400 BEŁCHATÓW.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Komornik Sądowy
Tadeusz Hajdukiewicz - zastępca komornika asesor Jacek Hajdukiewicz

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: