Licytacja 1743/13 z dnia 2018/08/13

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka w Raciążu

  • nr księgi wieczystej: PL1L/00037934/5
  • suma oszacowana: 298300
  • kwota wywołania: -25% 223725,00
  • wadium: 29830,00
  • postęp: 2983,00
  • data i godzina licytacji: 2018/08/13 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1530786471.png","size":170385,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2987\/google-map_1530786471.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2987\/thumbnail\/google-map_1530786471.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1530786471.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

District Court in Płońsk, Henryka Sienkiewicza, Płońsk, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Folwark-Raciąż, Polska

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW PL1L/00037934/5


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płońsku Krystyna Stołbunik-Kon na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-08-2018r. o godz. 11:00 w Sąd Rejonowy w Płońsku 09-100 Płońsk, Sienkiewicza 9A odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Folwark Raciąż nr 25 A oznaczona w ewidencji gruntów nr 1674/4 o powierzchni 1057 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym , parterowym z poddaszem użytkowym nie podpiwniczonym z wbudowanym w bryłę budynku garażem w/g projektu budowlanego autorstwa Jana Kraczkowskiego należącej do dłużnika: (…)
położonej: 09-140 Raciąż, Folwark-Raciąż, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płońsku
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 37934/5 [NKW: PL1L/00037934/5]


Suma oszacowania wynosi 298 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 198 866,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć w dniu 10.08.2018r w godzinach od 9 do 15 w kancelarii komornika rękojmię bądź potwierdzenie wpłaty rękojmi w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 830,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Ciechanowie 49 10201592 2221 0000 2005 1317 najpóźniej w dniu poprzedzającym roboczym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Płońsku przy Sienkiewicza 9A pok. sekretariacie Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: