Licytacja 873/15 z dnia 2018/08/22

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Katowicach

  • nr księgi wieczystej: KA1K/00072149/3
  • suma oszacowana: 162479
  • kwota wywołania: -33% 108319,33
  • wadium: 16247,90
  • postęp: 1625,00
  • data i godzina licytacji: 2018/08/22 10:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1530786717.png","size":176262,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2988\/google-map_1530786717.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2988\/thumbnail\/google-map_1530786717.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1530786717.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Warszawska 45, Katowice, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Bukowa 2/10, Katowice, Polska

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Sławomir Michalik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-08-2018 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach z siedzibą przy Warszawska 45, 40-010 Katowice, pokój 009, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego przy Bukowa 2/10, 40-108 Katowice, dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1K/00072149/3.


Opis nieruchomości:
prawo własności lokalu mieszkalnego związane z współużytkowaniem wieczystym 127/10000 części gruntu oraz części wspólnych budynku. Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc o powierzchni 55,95m2,


Suma oszacowania wynosi 162 479,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 108 319,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 247,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski Oddział Katowice 30105012141000000700063506.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach mieszczącym się pod adresem: Warszawska 45, Katowice, 40-010 Katowice.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: