Licytacja 1905/16 z dnia 2018/08/23

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka w Sierpcu

  • nr księgi wieczystej: PL1E/00026256/1
  • suma oszacowana: 379000
  • kwota wywołania: -25% 284250,00
  • wadium: 37900,00
  • postęp: 3790,00
  • data i godzina licytacji: 2018/08/23 08:50

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1530787005.png","size":167596,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2989\/google-map_1530787005.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2989\/thumbnail\/google-map_1530787005.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1530787005.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Wiosny Ludów, Sierpc, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Podgórna 4, Sierpc, Polska

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu Alicja Peda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-08-2018 o godz. 08:50 w budynku Sądu Rejonowego w Sierpcu z siedzibą przy Wiosny Ludów 1, 09-200 Sierpc, pokój 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Podgórna 4 , 09-200 Sierpc, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1E/00026256/1.


Suma oszacowania wynosi 379 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 284 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 89 2030 0045 1110 0000 0196 6730.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Sierpcu mieszczącym się pod adresem: Wiosny Ludów 1, 09-200 Sierpc.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: