Licytacja 996/14 z dnia 2018/08/24

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Wadowicami

  • nr księgi wieczystej: KR1W/00057765/4
  • suma oszacowana: 1049500
  • kwota wywołania: -33% 699666,67
  • wadium: 104950,00
  • postęp: 10495,00
  • data i godzina licytacji: 2018/08/24 09:15

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1530787393.png","size":172040,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2991\/google-map_1530787393.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2991\/thumbnail\/google-map_1530787393.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1530787393.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Żwirki i Wigury, Wadowice, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Nowe Dwory, Polska

OB W I E S Z C Z E N I E


Zastępca Komornika Sądowego w kancelarii b. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Artura Urbanowicza asesor Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 2018-08-24 o godz.: 09:15 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:


D R U G A L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Dwory, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach nr KR1W/00057765/4.

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, parterowym z poddaszem użytkowym i piwnicą, budowany w systemie Buma, użytkowany od 2004r.


Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.049.500,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 699.666,67-zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 104 950,00 zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do rozpoczęcia licytacji.
Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.


Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn.: I Co 1587/07 lub w kancelarii Zastępcy b. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Artura Urbanowicza, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: