Licytacja 5935/16 z dnia 2018/07/13

Kategoria - Nieruchomość - Użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste zabudowanej działki pod Bydgoszczą

  • nr księgi wieczystej: BY1B/00099038/2
  • suma oszacowana: 394900
  • kwota wywołania: -33% 263266,67
  • wadium: 39490,00
  • postęp: 3949,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/13 14:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1530883120.png","size":146516,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2993\/google-map_1530883120.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2993\/thumbnail\/google-map_1530883120.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1530883120.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Wały Jagiellońskie, Bydgoszcz, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Gościeradz, Polska


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
Daniel Woźny
Kancelaria Komornicza w Bydgoszczy, NIP 5541801406
85-008 Bydgoszcz ul. Juliusza Słowackiego 1, 3 piętro
tel. 525610-226, 706, fax 296,
e-mail: komornik.wozny@kancelaria.komornicza.com.pl
www.kancelaria.komomicza.com.pl

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA
NIERUCHOMOŚCI O NR KW BY1B/00099038/2


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Daniel Woźny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-07-2018 r. o godz. 14:30 w budynku XII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńskiej 64a w sali nr 1.05, odbędzie się druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości, położonej: 86-011 Gościeradz, nr dz. 114/1, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00099038/2.

Nieruchomość gruntowa o pow. 0,1768 ha zabudowana jest budynkiem usługowo-mieszkalnym i mieszkalno-gospodarczym.


Suma oszacowania wynosi 394 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 263 266,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 490,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 12-07-2018 r. Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii lub na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Wydział Bankowości Transakcyjnej 75 20300074 5109 0000 2059 3516. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji.


Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W dniu 05-07-2018 r. można oglądać nieruchomość od godz 11:15 do godz. 11:30. W siedzibie kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Daniela Woźnego można oglądać operat szacunkowy nieruchomości wraz z odpisem protokołu opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: