Licytacja 537/17 z dnia 2018/07/16

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka w Zielonej Górze

  • nr księgi wieczystej: ZG1E/00034357/0
  • suma oszacowana: 791700
  • kwota wywołania: -25% 593775,00
  • wadium: 79170,00
  • postęp: 7917,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/16 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1530897696.png","size":172365,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2994\/google-map_1530897696.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2994\/thumbnail\/google-map_1530897696.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1530897696.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, plac Słowiański, Zielona Góra, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Dolina Zielona 60, Zielona Góra, Polska

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI
NIERUCHOMOŚCI ZG1E/00034357/0


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Zbigniew Szymkowiak, mający kancelarię w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 11, pok.812, na mocy art.953 §1 kpc oraz art.955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 lipca 2018r o godz.10:00 w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, pl. Słowiański 2 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Zielonej Górze, ul. Dolina Zielona 60, stanowiącej własność Alicji Kordek. Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą nr ZG1E/00034357/0 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zielonej Górze i składa się z działek nr 99 i 96/2 o łącznej pow. 0,1178 ha, zabudowanych budynkiem mieszkalnym, przylegającym do niego budynkiem biurowym, garażem oraz wiatą.


Budynek mieszkalny : 381,30 m2, w tym część mieszkalna nr 1 - 176,90 m2, część mieszkalna nr 2 —127,50 m2, garaż (pow. przynależna) — 22,40 m2, łącznik — 54,50 m2. Budynek biurowy z częścią socjalną i magazynową : 299,50 m2, w tym pow. użytkowa 239,80 m2, pow. przynależne (piwnice) 59,70 m2. Wiata : 32,00 m2, zadaszenie : 36,50 m2.


Nieruchomość oszacowano na kwotę 791 700,-zł (w tym grunt 288 610,-zł).
Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. kwotę 593 775,-zł.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. kwotę 79 170,-zł (gotówką lub przelewem bankowym). Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Przelewem może być wpłacona rękojmia najpóźniej do dnia 12 lipca 2018r na rachunek komornika nr 74 1020 5402 0000 0502 0113 0764 (aby wpłata zaksięgowana była na rachunku Komornika przed rozpoczęciem licytacji).


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze akta postępowania egzekucyjnego.
Również w ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość we wtorki w godz. od 10-tej do 12-tej.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: