Licytacja 226/17 z dnia 2018/07/17

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka w Rybniku

  • nr księgi wieczystej: GL1Y/00014719/6
  • suma oszacowana: 262400
  • kwota wywołania: -25% 196800,00
  • wadium: 26240,00
  • postęp: 2624,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/17 08:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_41_1_PGNH-H 1.jpg","size":154275,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2995\/S_41_1_PGNH-H%201.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2995\/thumbnail\/S_41_1_PGNH-H%201.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_41_1_PGNH-H%201.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"S_41_1_PGNH-H 2.jpg","size":129374,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2995\/S_41_1_PGNH-H%202.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2995\/thumbnail\/S_41_1_PGNH-H%202.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_41_1_PGNH-H%202.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"S_41_1_PGNH-H 3.jpg","size":197927,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2995\/S_41_1_PGNH-H%203.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2995\/thumbnail\/S_41_1_PGNH-H%203.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_41_1_PGNH-H%203.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, plac Kopernika, Rybnik, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Poprzeczna 36, Rybnik, Polska

Rybnik, dnia 12-06-2018
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku
Tomasz Wiśniewski
Kancelaria Komornicza w Rybniku
44-200 Rybnik ul. Staszica 11
rybnik3@komornik.pl
Sygn.akt Km 226/17
W odpowiedzi podać: sygn. Km 226/17


OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Tomasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza w Rybniku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17 lipca 2018 r. o godz. 8:30 w sali nr 250 Sądu Rejonowego w Rybniku odbędzie się:


PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości gruntowej położonej w Rybniku, przy ul. Poprzecznej 36 
Nieruchomość posiada księgę wieczystą prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku pod numerem GL1Y/00014719/6. Działka gruntu nr 2785/148 o powierzchni 0,0649 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, piętrowym, częściowo podpiwniczonym, wzniesionym przed 1939 rokiem. Działka o regularnym kształcie, zbliżona do figury geometrycznej kwadratu. Teren wyposażony w pełną infrastrukturę techniczną: wodną, elektryczną, gazową, kanalizacyjną.


Nieruchomość została oszacowana na kwotę 262.400,00 zl.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. 196.800,00 zł.
Rękojmia 26.240,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi bądź na rachunek bankowy komornika w ING Bank Ślaski S.A. o/Rybnik nr 21105013441000002305058154.

Wpłaty na rachunek bankowy należy dokonać do Godziny 12:00 dnia poprzedzającego licytacje. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika (tel. 032 421 51 43, 501-787-263).


Informacje o nieruchomości udostępnione są na stronie internetowej komornika www.komornikrybnik.pl


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: