Licytacja 653/17 z dnia 2018/07/17

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Niezabudowana działka na Podhalu

  • nr księgi wieczystej: NS1Z/00046504/5
  • suma oszacowana: 358743
  • kwota wywołania: -50% 179371,50
  • wadium: 35874,30
  • postęp: 3588,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/17 13:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1530994691.png","size":175865,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2996\/google-map_1530994691.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2996\/thumbnail\/google-map_1530994691.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1530994691.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Nowotarska 26A, Zakopane, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Bustryk, Polska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Waldemar Hosiawa
Kancelaria Komornicza w Zakopanem
34-500 Zakopane ul. Nowotarska 26A/3
Sygn.akt KM 653/17
konto do wpłat: 43 1240 5165 1111 0000 5223 8530 tel./fax 18 206 84 99


OBWIESZCZENIE
O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
W TRYBIE UPROSZCZONEJ EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Waldemar Hosiawa Kancelaria Komornicza ul. Nowotarska 26a 34-500 Zakopane zawiadamia na podstawie art. 954 kpc w zw. z art. 1013 z ind. 6 kpc, że
w dniu 17 lipca 2018 r. o godz. 13:00


położonej w miejscowości Bustryk składającej się z niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 5788/6 obr. 501 o powierzchni 0,1090 ha, mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zakopanem nr NSIZ/00046504/5.


Działka nr 5788/6 o regularnym foremnym kształcie zbliżonym do prostokąta (wymiary około 50 x 2 i m) nachylenie stoku w kierunku południowo - wschodnim. Działka niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona, niezadrzewiona, niezagospodarowana. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się działki zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wraz z zabudową zagrodową, działki niezabudowane, łąki, pastwiska, nieużytki, pola uprawne, lasy. Działka położona w 11 linii zabudowy do drogi gminnej asfaltowej, do której posiada dostęp poprzez służebność przechodu, przejazdu i przegonu po działce nr 5788/7 wzdłuż jej wschodniej granicy pasem o szerokości 4m. Obecnie dostęp drogą gruntowa utwardzoną. Uzbrojenie: w działce brak, w okolicy podstawowe. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie, który posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działka nr 5788/6 położona jest w całości w terenach ozn. symbolem 2MU2d — tereny zabudowy mieszkaniowo —usługowej.


Nieruchomość oszacowana została na kwotę 358.743,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: jedną drugą wartości oszacowania tj. kwotę 179.371,50 zł.
Przystępujący do licytacji zgodnie z art. 867 ind. 1 kpc w zw. z art. 1013 z ind. 6. zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 35.874,30 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w Banku Pekao SA I Oddział w Zakopanem ul. Krupówki 19 nr: 43 1240 5165 1111 0000 5223 8530. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Zgodnie z art. 871 kpc w zw. z art. 1013 z ind. 6 kpc nabywca nieruchomości zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia co nastąpi niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej tej ceny, nie mniej jednak niż piećset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny 18:00 dnia nastepnego. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu o którym mowa w art. 977 kpc ma charakter szczególny do dokonania określonej czynności i winno wskazywać konkretny przetarg, w którym dana osoba ma wziąć udział.


Na 14 dni przed terminem licytacji wolno oglądać nieruchomość w następującym terminie:
03.07.2018 r. od godz. 12:00 do godz: 13:00 ( zamiar oglądania nieruchomości należy zgłosić w kancelarii 3 dni przed wyznaczonym terminem oglądania nieruchomości ) oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zakopanem ul. Gimnazjalna 13 akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z przepisem art. 976 § I kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji i osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły:

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: