Licytacja 176/10 z dnia 2018/07/18

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Poznaniem

  • nr księgi wieczystej: PO1P/00135520/0
  • suma oszacowana: 2508000
  • kwota wywołania: -33% 1672000,00
  • wadium: 250800,00
  • postęp: 25080,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/18 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1531010811.png","size":150641,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2997\/google-map_1531010811.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2997\/thumbnail\/google-map_1531010811.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1531010811.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Aleje Marcinkowskiego 32, Poznań, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Dworcowa, Owińska, Polska

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W POZNANIU - STARE MIASTO
GLABUS EWA
UL. MŁYŃSKA 3/7, 61-729 POZNAŃ

tel. 61 8554509
fax 61 8554509
e-mail poznan6@komornik.pl

 

OBWIESZCZENIE


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus prowadząca kancelarię w Poznaniu, ul. Młyńska 3/7 zawiadamia, że w dniu 18 lipca 2018 r. o godzinie 09.00 w sali 8 Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda z siedzibą w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 32 odbędzie się


II LICYTACJA
nieruchomości położonej w Owińskach ul. Dworcowa. Nieruchomość składa się dwóch działek o numerach 513/1 z arkusza mapy nr 7 obrębu Owińska o powierzchni 0,7138 ha oraz 513/2 o powierzchni 3,6762 ha, łącznie 43900 m2. Działka 513/1 w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod usługi turystyczne, zieleń ochronną oraz drogę publiczna lokalną. Nieruchomość zabudowana jest budynkami o charakterze magazynowym, gospodarczym, biurowym z częścią socjalno - sanitarną i mieszkalną, oraz budynkiem portierni. Działka jest ogrodzona, o przeznaczeniu usługowym. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej pod numerem Kw PO1P/00135520/0 w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1a.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 2.508.000,00 zl.
Cena wywoławcza wynosi 1.672.000,00 zł.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 250.800,00 zł którą należy uiścić na konto komornika: PKO BP S.A. I Oddział w Poznaniu nr rachunku 25 1020 4027 0000 1702 0290 3623 albo książeczce oszczędnościowej Banków upoważnionych według , prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do postanowienia Sądu o utracie rękojmi, gotówkowo w kancelarii komornika lub w gotówce bezpośrednio przed terminem licytacji na sali sądowej (od godziny 8.45).


Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. W tych też dniach można przeglądać operat szacunkowy dot. w/w nieruchomości dołączony do akt sprawy II Co 4868/08/1n znajdujących się w II Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 32.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą w przeprowadzeniu licytacji i przysądzeniu na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji.


Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: