Licytacja 32/17 z dnia 2018/07/20

Kategoria - Nieruchomość - Lokal użytkowy

Lokal użytkowy pod Iławą

  • nr księgi wieczystej: EL1I/00044022/7
  • suma oszacowana: 483000
  • kwota wywołania: -33% 322000,00
  • wadium: 48300,00
  • postęp: 4830,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/20 10:05

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1531011253.png","size":159918,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2998\/google-map_1531011253.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2998\/thumbnail\/google-map_1531011253.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1531011253.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Mikołaja Kopernika, Iława, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Rudzienice k Ilawy, Polska

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Iławie
Piotr Staruk
Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 6C, Iława, 14-200 Iława
tel. (89) 648-38-54 / fax. (89) 648-79-69
Sygnatura: KM 1010/17


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Piotr Staruk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-07-2018 o godz. 10:05 w budynku Sądu Rejonowego w Iławie z siedzibą przy Mikołaja Kopernika 4B, 14-200 Iława, pokój A236, odbędzie się druga licytacja lokalu użytkowego, położonego przy ,Rudzienice, 14-200 Iława, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00044022/7.


Opis nieruchomości:
Prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 63/7 o powierzchni 0,4478 ha położonej w Rudzienicach, gm. Iława, wraz z prawem własności budynku produkcyjno-magazynowego z częścią administracyjną o powierzchni użytkowej 932 m² dla którego Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą nr EL1I/00044022/7.
Suma oszacowania wynosi 483 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 322 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO SA I O/Iława 59 12401604 1111 0000 1390 8508.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Komornik Sądowy
Piotr Staruk

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: