Licytacja 2051/16 z dnia 2018/07/27

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Żywcem

  • nr księgi wieczystej: BB1Z/00122174/9
  • suma oszacowana: 534700
  • kwota wywołania: -33% 356466,67
  • wadium: 53470,00
  • postęp: 5347,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/27 13:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1531064896.png","size":164811,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3000\/google-map_1531064896.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3000\/thumbnail\/google-map_1531064896.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1531064896.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Tadeusza Kościuszki, Żywiec, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Twardorzeczka, Polska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu
Agata Różycka
34-300 Żywiec ul. 3 Maja 31/-
zywiec@komornik.pl


OBWIESZCZENIE


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Agata Różycka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 27-07-2018 o godz.13.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Żywcu w sali nr 52 odbędzie się:


DRUGA LICYTACJA
nieruchomości posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w ŻYWIEC nr BB1Z/00122174/9 w postaci:
dz.nr 1876/18 o pow. 1369 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym położonej w Twardorzeczka.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 534 700,00 zł.
Kwota wywołania wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 356 466,67 zł. (sprzedaż nie podlega podatkowi od towarów i usług VAT-podlega podatkowi PCC)
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% kwoty oszacowania nieruchomości (to jest 53 470,00 zł) najpóźniej dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Złożenie dyspozycji do godz 18:00 dnia poprzedzającego licytację o przelew rękojmi wraz z potwierdzeniem posiadania odpowiednich środków pieniężnych na koncie bankowym czyni zdość uiszczeniu rękojmi. Licytant zobowiązany jest do przedstawienia kopii dyspozycji oraz stanu posiadanych środków.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika. jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: