Licytacja 26/14 z dnia 2018/07/27

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka w Rawie Mazowieckiej

  • nr księgi wieczystej: LD1R/00004809/7
  • suma oszacowana: 509000
  • kwota wywołania: -33% 339333,33
  • wadium: 50900,00
  • postęp: 5090,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/27 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_13_55_PPKH 2.jpg","size":78664,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3001\/S_13_55_PPKH%202.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3001\/thumbnail\/S_13_55_PPKH%202.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_13_55_PPKH%202.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"S_13_55_PPKH.jpg","size":67914,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3001\/S_13_55_PPKH.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3001\/thumbnail\/S_13_55_PPKH.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_13_55_PPKH.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej, Krakowska, Rawa Mazowiecka, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Przemysłowa 4, Rawa Mazowiecka, Polska

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:
27 lipca 2018 roku o godz. 10:00
w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedziba w Rawie Mazowieckiej przy ul. Krakowskiej 17 odbędzie się:


DRUGA LICYTACJA,
nieruchomości gruntowej zabudowanej: działki gruntu o numerze 753/1 i o powierzchni 2.170 m2 położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 4 w obszarze oznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego jako 4.235.MNp,PU - tereny zabudowy mieszkalno-usługowej z funkcją uzupełniającą tereny produkcyjno usługowe, zapisanej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz. w kw [LD1R/00004809/7] zabudowanej murowanym, piętrowym budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym razem z pozostałym zagospodarowaniem związanym z funkcją mieszkalną.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 509.000,00 zł.
Rękojmia wynosi 50.900,00 zł.
Ceną wywołania w drugiej licytacji jest 2/3 sumy oszacowania: 339.333,33 zł.-
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości
NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJACYM PRZETARG


Nieruchomość można oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: