Licytacja 1041/17 z dnia 2018/07/27

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Wieluniem

  • nr księgi wieczystej: SR1W/00037141/5
  • suma oszacowana: 108000
  • kwota wywołania: -33% 72000,00
  • wadium: 10800,00
  • postęp: 1080,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/27 10:15

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_12_125_PPKH-H 2.jpg","size":90478,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3002\/S_12_125_PPKH-H%202.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3002\/thumbnail\/S_12_125_PPKH-H%202.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_12_125_PPKH-H%202.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"S_12_125_PPKH-H.jpg","size":97714,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3002\/S_12_125_PPKH-H.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3002\/thumbnail\/S_12_125_PPKH-H.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_12_125_PPKH-H.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, plac Jagielloński, Wieluń, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Osjaków, Polska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu z-ca Marek Stolarczyk
Kancelaria Komornicza w Wieluniu 98-300 Wieluń ul. P.O.W. 1
tel. 438438034
e-mail: wielun@komornik.pl
xvww.komomik-wielun.pl


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SR1W/00037141/5
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu z-ca Marek Stolarczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-07-2018 r. o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Wieluniu mającego siedzibę przy Pl. Jagiellońskim 1 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej działka numer 1935, rola, sad, zabudowana budynkiem mieszkalnym, budynkiem stodoły i budynkiem gospodarczym, o łącznej powierzchni 0,2100 ha, położonej: 98-300 Osjaków, Drobnice, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1W/00037141/5.


Suma oszacowania wynosi 108 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 72 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP O/Wieluń 20 10204564 2022 0000 2010 4117 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: