Licytacja 2402/15 z dnia 2018/08/22

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka w Gorzowie Wielkopolskim

  • nr księgi wieczystej: GW1G/00049804/5
  • suma oszacowana: 475100
  • kwota wywołania: -33% 316733,33
  • wadium: 47510,00
  • postęp: 4751,00
  • data i godzina licytacji: 2018/08/22 12:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1531082322.png","size":164764,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3004\/google-map_1531082322.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3004\/thumbnail\/google-map_1531082322.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1531082322.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Chopina, Gorzów Wielkopolski, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Sczanieckiej 110, Gorzów Wielkopolski, Polska

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 49804


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości,
że: w dniu 22-08-2018r. o godz. 12:00
w Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10, s.227 odbędzie się druga licytacja
gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste nr działki 293 i 336/2 i budynek stanowiący odrębną nieruchomość (trzykondygnacyjny murowany segment w szeregowym budynku mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość) o pow. użytkowej 226,00m2składający się z Parter:korytarz, pokój, kuchnia, schowek, korytarz, pomieszczenie, garaż, Piętro:salon, kuchnia, pokój, łazienka, schowek, Poddasze użytkowe:dwa pokoje, garderoba, łazienka, korytarz położonej: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Sczanieckiej 110, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp.prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 49804 [NKW GW1G/00049804/5].

Suma oszacowania wynosi 475 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 316 733,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 510,00zł. Na podstawie art. 962§1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancealarii komornika w godzinach i dniach jej urzędowania przy ul. Kossaka 1/2 w Gorzowie Wlkp. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA I O. w Gorzowie Wielkopolskim 87109019000000 000105376615 (decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu prosze o wskazanie sygn sprawy Km 925/14 z dopiskiem wadium).

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy CHOPINA 52/bl. 10 (Biuro Obsługi Interesanta) 110 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik informuje, iż nabycie w drodze licytacji nieruchomości podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959) i obciąża nabywce.

Komornik Sądowy
Piotr Zalewski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: