Licytacja 2296/16 z dnia 2018/08/10

Kategoria - Nieruchomość - Ułamkowa część nieruchomości

Zabudowana działka w Łodzi

  • nr księgi wieczystej: LD1M/00179111/0
  • suma oszacowana: 101000
  • kwota wywołania: -25% 75750,00
  • wadium: 10100,00
  • postęp: 1010,00
  • data i godzina licytacji: 2018/08/10 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1532611134.png","size":182056,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3027\/google-map_1532611134.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3027\/thumbnail\/google-map_1532611134.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1532611134.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Stefana Kopcińskiego 56, Łódź, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Zjednoczenia 21, Górna, Łódź, Polska

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Jerzy Zahorodny z-ca Tadeusz Brysik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-08-2018 o godz. 11:00 pod adresem: Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilnym, ul.Kopcińskiego Stefana 56, 90-032 Łódź, pokój IV, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości dla której Sąd Rejonowy XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/00179111/0.


Opis nieruchomości:
nieruchomość o powierzchni 0,0800 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni 284,00 m kw - udział dłuznika 4/6

Suma oszacowania wynosi 101 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING BANK ŚLĄSKI SA O.REGIONALNY 28 10501461 1000 0022 7459 7430. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilnym, ul.Kopcińskiego Stefana 56, 90-032 Łódź.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: