Licytacja 2905/13 z dnia 2018/08/13

Kategoria - Nieruchomość - Garaż

Zabudowana działka w Rybniku

  • nr księgi wieczystej: GL1Y/00141900/1
  • suma oszacowana: 344000
  • kwota wywołania: -25% 258000,00
  • wadium: 34400,00
  • postęp: 3440,00
  • data i godzina licytacji: 2018/08/13 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1532611465.png","size":154149,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3028\/google-map_1532611465.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3028\/thumbnail\/google-map_1532611465.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1532611465.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, plac Kopernika, Rybnik, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Ptasia 6B, Rybnik, Polska

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Rybniku
Magdalena Rożenek
Kancelaria Komornicza, Młyńska 30, Rybnik, 44-200 Rybnik
tel. 32 423 55 59 / fax. 32 423 89 34
Sygnatura: KM 2402/12
Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Magdalena Rożenek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-08-2018 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rybniku z siedzibą przy Plac M. Kopernika 2, 44-200 Rybnik, pokój 230, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: (...) położonej przy Ptasia 6b, 44-203 Rybnik , dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Y/00141900/1 .


Suma oszacowania wynosi 344 000,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 258 000,00 zł . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 08 1050 1344 1000 0022 6563 5454.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: