Licytacja 83/17 z dnia 2018/08/14

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie pod Mikołowem

  • nr księgi wieczystej: KA1M/00070040/7
  • suma oszacowana: 208381
  • kwota wywołania: -25% 156285,75
  • wadium: 20838,10
  • postęp: 2084,00
  • data i godzina licytacji: 2018/08/14 09:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1532612270.png","size":170642,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3029\/google-map_1532612270.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3029\/thumbnail\/google-map_1532612270.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1532612270.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy Mikołów, Wydział Cywilny, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Mikołów, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Brzozowa 14/1, Łaziska Górne, Polska

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Roman Raczkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-08-2018 o godz. 09:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Mikołowie, Wyszyńskiego 4, 43-190 Mikołów, pokój sala 15, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, położonego przy Brzozowa 14/1, 43-170 Łaziska Górne, dla którego Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1M/00070040/7.

Suma oszacowania wynosi 208 381,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 156 285,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 838,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 29 1050 1634 1000 0022 0192 6314.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: