Licytacja 558/17 z dnia 2018/08/14

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka pod Szydłowcem

  • nr księgi wieczystej: RA1S/00015731/6
  • suma oszacowana: 32000
  • kwota wywołania: -25% 24000,00
  • wadium: 3200,00
  • postęp: 320,00
  • data i godzina licytacji: 2018/08/14 13:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1532612807.png","size":166437,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3030\/google-map_1532612807.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3030\/thumbnail\/google-map_1532612807.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1532612807.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Plac Marii Konopnickiej, Szydłowiec, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Bieszków Górny, Polska

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Szydłowcu
Anna Kacperska
Kancelaria Komornicza, Zamkowa 14, Szydłowiec, 26-500 Szydłowiec
tel. 486176343 / fax. 486176343
Sygnatura: Km 558/17


Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szydłowcu Anna Kacperska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-08-2018 o godz. 13:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Szydłowcu sala nr 1, Pl. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: (...) położonej przy , Bieszków Górny, 26-503 Mirów , dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1S/00015731/6 .


Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Bieszków Górny, arkusz mapy nr 1, obręb 0002_Bieszów Górny, jednostka ewidencyjna 143003_2_Mirów, gmina Mirów, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie obejmująca działkę oznaczoną nr 105 o powierzchni 0,3969 ha. Działka nr 105 o powierzchni 0,3969 ha w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 18 metrów i długości około 220 metrów. Od strony północnej działka przylega do lokalnej drogi o nawierzchni asfaltowej działki nr 181 oznaczonej w ewidencji gruntów jako użytek „dr”, której właścicielem jest Skarb Państwa. Sąsiedztwo wzdłuż tej drogi to zabudowa zagrodowa z elementami jednorodzinnej. Klasa gruntu LzV, RV. Z tej strony jest dostępność częściowej infrastruktury technicznej w postaci wody i energii elektrycznej. Od strony południowej działka przylega do lokalnej drogi o nawierzchni gruntowej działki nr 91 oznaczonej w ewidencji gruntów jako użytek „dr”, której właścicielem jest Skarb Państwa. Z tej strony sąsiedztwo stanowią grunty rolne niezabudowane. Z tej strony działka położona jest w obszarze bez dostępu infrastruktury technicznej. Od strony wschodniej działka przylega do lokalnej drogi o nawierzchni gruntowej działki nr 106 oznaczonej w ewidencji gruntów jako użytek „dr”, której właścicielem jest Skarb Państwa. Działka nie jest zabudowana, nie jest ogrodzona, nie jest zagospodarowana. Teren działki płaski lekko wznosi się w kierunku południowym. Działka porośnięta jest nieznacznie samosiewami drzew liściastych i iglastych.


Suma oszacowania wynosi 32 000,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 000,00 zł . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację . Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Pekao S.A. Oddział Szydłowiec 72124057321111000050577813.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Szydłowcu I Wydział Cywilny, Pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


W przypadku, gdy przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna zgodnie z ustawą z dnia 11.04.2013r. (Dz.U. z z 2003r. Nr 64 poz. 592 z późn. zm.) o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą takiej nieruchomości rolnej może być zgodnie z art. 2a ust. 1 wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna, albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Zgodnie z art. 2a ust. 4 nabycie nieruchomści rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt. 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt. 2-4 w/w ustawy może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów o których mowa w art. 2a ust. 4 pkt. 2 (zgoda Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka), w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, spełnienia warunków określonych w art. 6 (definicji rolnika indywidualnego), a co za tym idzie złożenia dowodów o których mowa w art. 7 i 8 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592) pod rygorem odmowy uczestniczenia w przetargu w charakterze licytanta.


Komornik Sądowy
Anna Kacperska

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: