Licytacja 745/17 z dnia 2018/08/22

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Niezabudowana działka w Polanicy Zdroju

  • nr księgi wieczystej: SW1K/00007455/2
  • suma oszacowana: 205375
  • kwota wywołania: -25% 154031,25
  • wadium: 20537,50
  • postęp: 2054,00
  • data i godzina licytacji: 2018/08/22 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1532619567.png","size":152721,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3034\/google-map_1532619567.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3034\/thumbnail\/google-map_1532619567.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1532619567.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

District Court in Kłodzko, Bohaterów Getta, Kłodzko, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Polanica-Zdrój, Polska

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk
Kancelaria Komornicza, ul. Kościuszki 11/3a, Kłodzko, 57-300 Kłodzko
tel. 74 640 08 82 / fax. 74 633 19 94
Sygnatura: Km 1220/13


Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-08-2018 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku z siedzibą przy Bohaterów Getta 15, 57-300 Kłodzko, pokój 126, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: (...) położonej przy , 57-320 Polanica-Zdrój , dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/00007455/2 .


Opis nieruchomości:
- łączna powierzchnia działek 3,7803ha, położone w Polanicy Zdroju, obręb Nowy Wielisław. Nieruchomość zlokalizowana w otoczeniu terenów o charakterze mieszkalnym oraz usługowym. Nieruchomość niezabudowana, nawierzchnia terenu nieutwardzona. Dojazd do działek nr 115/1, 117, 134 od ulicy Pułaskiego. Do działek nr 115/2, 362 brak jest bezpośredniego dojazdu. Nieruchomość posiada możliwość uzbrojenia w sieć energetyczną i wodociągową. UWAGA! Nabycie udziału w nieruchomości podlega pod przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003r. (Dz.U. z 2017r. poz. 2196 ze zmianami). W związku z powyższym w celu udziału w licytacji nieruchomości należy zapoznać się z treścią ustawy i zweryfikować czy dana osoba może być nabywcą nieruchomości rolnej (art.2a) oraz czy spełnia przesłanki zawarte w pozostałych przepisach ustawy. (tekst aktu zawarty na stronie internetowej http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030640592/T/D20030592L.pdf)


Suma oszacowania wynosi 205 375,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 154 031,25 zł . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 537,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. 1 O. w Kłodzku 68 1090 2327 0000 0001 1167 2555.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Komornik Sądowy
Marcin Bąk

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: