Licytacja 3551/17 z dnia 2018/08/24

Kategoria - Nieruchomość - Garaż

Garaż w Krakowie

  • nr księgi wieczystej: KR1P/00281330/0
  • suma oszacowana: 29316
  • kwota wywołania: -25% 21987,00
  • wadium: 2931,60
  • postęp: 294,00
  • data i godzina licytacji: 2018/08/24 14:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1532619822.png","size":189147,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3035\/google-map_1532619822.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3035\/thumbnail\/google-map_1532619822.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1532619822.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Przy Rondzie 7, Kraków, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Murarska, Kraków, Polska

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Marcin Leśniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-08-2018 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-133, odbędzie się pierwsza licytacja garażu, położonego przy Murarska /28, 31-311 Kraków, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00281330/0.

Opis nieruchomości:

lokal niemieszkalny nr 28 (garaż) w zabudowie szeregowej, o powierzchni 16,00m2, położonego przy ul. Murarskiej w Krakowie

Suma oszacowania wynosi 29 316,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 987,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 931,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Filia w Krakowie 92861900060030032580780001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
10.08.2018 13:00 - 13:10
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Więcej informacji oraz wyciąg z operatu szacunkowego znajduje się na stronie: www.komorniklesniak.pl

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: