Licytacja 2480/16 z dnia 2018/08/27

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka rolna pod Pułtuskiem

  • nr księgi wieczystej: OS1U/00032885/6
  • suma oszacowana: 22900
  • kwota wywołania: -33% 15266,66
  • wadium: 2290,00
  • postęp: 229,00
  • data i godzina licytacji: 2018/08/27 14:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1532621382.png","size":160495,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3036\/google-map_1532621382.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3036\/thumbnail\/google-map_1532621382.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1532621382.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Rynek, Pułtusk, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Gródek Rządowy, Polska

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku
Wojciech Jamiołkowski
Kancelaria Komornicza, Rynek 19, Pułtusk, 06-100 Pułtusk
tel. (23) 6921736 / fax. (23) 6921736
Sygnatura: Km 2480/16


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku Wojciech Jamiołkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-08-2018 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pułtusku z siedzibą przy Rynek 37, 06-100 Pułtusk, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej przy ,Gródek Rządowy, 07-215 Obryte, dla której Sąd Rejonowy w Pułtusku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1U/00032885/6.


Opis nieruchomości:
niezabudowana nieruchomość rolna o nr działki 237 i powierzchni 1.0400 ha
Suma oszacowania wynosi 22 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 15 266,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 290,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. 45150013861213800339280000.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pułtusku mieszczącym się pod adresem: Rynek 37, Pułtusk, 06-100 Pułtusk.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Komornik Sądowy
Wojciech Jamiołkowski

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: