Licytacja 1772/16 z dnia 2018/08/13

Kategoria - Nieruchomość - Garaż

Mieszkanie w Szczecinie

  • nr księgi wieczystej: SZ1S/00089407/2
  • suma oszacowana: 178400
  • kwota wywołania: -25% 133800,00
  • wadium: 17840,00
  • postęp: 1784,00
  • data i godzina licytacji: 2018/08/13 12:20

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-08-02 o 11.12.57.jpg","size":144224,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3049\/Zrzut%20ekranu%202018-08-02%20o%2011.12.57.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3049\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-08-02%20o%2011.12.57.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-08-02%20o%2011.12.57.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Kaszubska 42, Szczecin, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Mikołaja Reja 17/7, Szczecin, Polska

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Małgorzata Pędziszczak
Kancelaria Komornicza w Szczecinie
70.464 Szczecin ul, Monte Cassino 3/3
tel. 918206743
www.szczecin.komornik.pl

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ1S/00089407/2


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Małgorzata Pędziszczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-08-2018 r. o godz. 12:20 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie mającego siedzibę przy ul. Kaszubskiej 42 w sali nr 50, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 45,40 m kw., położonego: 71-561 Szczecin, ul. Mikołaja Reja 17/7, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Wydział X Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00089407/2.

Suma oszacowania wynosi 178 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 133 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 840,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
BGŻ BNP Paribas 85 2030 0045 1110 0000 0243 6670 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Komornik informuje, że licytantom, którzy nie uzyskają przybicia, wadium zostanie bezzwłocznie zwrócone przelewem na konto wskazane przez danego licytanta. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim skontaktowaniu się z kancelarią komornika, a także odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego (zdjęcia nieruchomości znajdują się na stronie www.szczecin.komornik.pl).


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej a trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: