Licytacja 1532/17 z dnia 2018/08/14

Kategoria - Nieruchomość - Magazyny i hale

Działka zabudowana pod Trzcianką

  • nr księgi wieczystej: PO1T/00018933/5
  • suma oszacowana: 519000
  • kwota wywołania: -25% 389250,00
  • wadium: 51900,00
  • postęp: 5190,00
  • data i godzina licytacji: 2018/08/14 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_13_82_PPKH-H.JPG","size":144998,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3050\/S_13_82_PPKH-H.JPG","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3050\/thumbnail\/S_13_82_PPKH-H.JPG","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_13_82_PPKH-H.JPG&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Stanisława Staszica, Trzcianka, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Niekursko, Szkolna


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzciance Dariusz Purga! przy Sądzie Rejonowym w Trzciance
64-980 Trzcianka ul. Sikorskiego 11
tel.: 0672162452
e-mail: trzcianka@komornikpl
sygnatura akt KM 1532/17

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzciance Dariusz Purgal, mający kancelarię w Trzciance przy ulicy Sikorskiego 11, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 14 sierpnia 2018 r. o godzinie 10:00
w budynku Sądu Rejonowego w Trzciance przy ul. Staszica 1 odbędzie się


PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI


stanowiącej: działkę gruntu nr 155/3 o powierzchni 3885 m/2 zabudowaną budynkiem produkcyjno-magazynowym z zapleczem socjalno-biurowym o lącznej powierzchni 612,48 m/2,
położonej: Niekursko, ul. Szkolna,
zapisanej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w TRZCIANCE pod numerem PO1T/00018933/5.
Suma oszacowania wynosi: 519 000,00 zl.
Cena wywołania wynosi: 389 250,00 zł.
Przystępujący do przetargu winien złożyć rękojmię w kwocie 51 900 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do zapłaty we właściwym urzędzie skarbowym podatku od czynności cywilnoprawnych.
Rękojmię należy wpłacić w gotówce lub na rachunek komornika nr 90 1020 3844 0000 1902 0049 6752 w PKO BP SA 0/Piła z podaniem sygnatury sprawy KM 1532/17. Rękojmia może być również złożona komornikowi w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Nieruchomość można oglądać w terminie dwóch tygodni przed licytacją, w dni robocze w godzinach od 11:00 do 11:30 , po wcześniejszym ustaleniem terminu z komornikiem. Operat szacunkowy nieruchomości wraz z protokołem opisu i oszacowania znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta sprawy można również przeglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Trzciance, ul. Staszica 1, w godzinach urzędowania.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy, jeżeli przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków licytacyjnych, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowe, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Licytant zobowiązany jest przedłożyć organowi egzekucyjnemu przed przy przystąpieniem do czynności swój dokument tożsamości.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: