Licytacja 1484/14 z dnia 2018/08/20

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka w okolicy Przasnysza

  • nr księgi wieczystej: OS1P/00045874/6
  • suma oszacowana: 251000
  • kwota wywołania: -33% 167333,33
  • wadium: 25100,00
  • postęp: 2510,00
  • data i godzina licytacji: 2018/08/20 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1533301938.png","size":168932,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3053\/google-map_1533301938.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3053\/thumbnail\/google-map_1533301938.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1533301938.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Świerkowa, Przasnysz, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Węgrzynowo, Polska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu
Przemysław Wesoły, Kancelaria Komornicza w Przasnyszu
ul. Miła 40C, 06-300 Przasnysz
tel. (29) 756 33 06 fax 752 22 11
email:kancelariaprzasnysz@vp.pl
Sygn. akt Km 2935/14
O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Przemysław Wesoły
Kancelaria Komornicza w Przasnyszu ul. Miła 40 C


na podstawie art. 953 w związku z art. 983 k.p.c. zawiadamia, że w dniu 20-08-2018r., godz.:10:00 w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu, ul. Świerkowa 7, 06-300 Przasnysz w Sali nr VII odbędzie się :

D R U G A L IC Y T A C J A


- prawa własności nieruchomości:
nieruchomość gruntowa, zabudowana działka nr. 295/3 o pow. 0,1990 ha położona w miejscowości Węgrzynowo gm. Płoniawy dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Przasnyszu prowadzi księgę wieczystą OS1P/00045874/6


- Gospodarcze przeznaczenie nieruchomości to: teren zabudowy zagrodowej
- Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 251 000,00 zł.
- Cena wywoławcza w powyższejlicytacji wynosi: 167 333,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, co stanowi 25 100,00 zł. na konto komornika nr:40 10203802 0000 1102 0037 9107 w PKO BP SA Oddział Centrum Ostrołęka. O dopuszczeniu do licytacji decyduje data uznania kwoty na rachunku. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane, należy je złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg .


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Przasnyszu, Przemysław Wesoły 

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: