Licytacja 3387/15 z dnia 2018/08/21

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Niezabudowana działka pod Wejherowem

  • nr księgi wieczystej: GD1W/00084337/0
  • suma oszacowana: 115600
  • kwota wywołania: -33% 77066,67
  • wadium: 11560,00
  • postęp: 1156,00
  • data i godzina licytacji: 2018/08/21 12:20

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1533302231.png","size":171885,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3054\/google-map_1533302231.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3054\/thumbnail\/google-map_1533302231.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1533302231.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, 1 Maja, Puck, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Milwino, Polska

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie
Maciej Nogalski
Kancelaria Komornicza 1.111 Sobieskiego 241, 84-200 Wejherowo tel. 586721499 e-mail: wejherowo.nogalski@komomik.pl www.nogalski.komomik.pl
KM 3387/15


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW GD1W/00084337/0


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-08-2018r. o godz. 12:20 w Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, 84-100 Puck, ul. 1 Maja 15, sala nr 12, odbędzie się druga licytacja nieruchomości
• położonej: 84-217 MILWINO,
• w skład, której wchodzi niezabudowana działka gruntu nr 97/1 o powierzchni 10 000 m2
• dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1W/00084337/0


Suma oszacowania wynosi 115 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 77 066 67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest ,11 560,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Gdyni 46 10201853 2083 0000 2033 8715


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08.00 do godz.18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wejherowie, z siedzibą w PUCKU, przy ul. 1 MAJA 15, Wydział I Cywilny, Sekcja ds. Egzekucyjnych, od godz. 8.30 do godz.15.00 oraz w Kancelarii Komornika Sądowego Macieja Nogalskiego w Wejherowie, przy ul. Sobieskiego 241 od godz. 7.30 do godz. 15.30, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez -złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: