Licytacja 3204/16 z dnia 2018/08/21

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

niezabudowana działka na Pomorzu

  • nr księgi wieczystej: GD1W/00092118/8
  • suma oszacowana: 50600
  • kwota wywołania: -33% 33733,33
  • wadium: 5060,00
  • postęp: 506,00
  • data i godzina licytacji: 2018/08/21 12:40

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1533302661.png","size":155368,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3055\/google-map_1533302661.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3055\/thumbnail\/google-map_1533302661.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1533302661.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, 1 Maja, Puck, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Salino, Polska

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie
Maciej Nogalski
Kancelaria Komornicza J.111 Sobieskiego 241, 84-200 Wejherowo tel. 586721499 e-mail: wejberowo.nogalski@komornik.pl www.nogalski.komornik.pl
KM 3204/16


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW GD1W/00092118/8


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-08-2018r. o godz. 12:40 w Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, 84-100 Puck, ul. 1 Maja 15, sala nr 12, odbędzie się druga licytacja nieruchomości
• położonej: 84-250 SALINO,
• stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 205/112 o powierzchni 1600-m2
• dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/00092118/8


Suma oszacowania wynosi 50 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 33 733,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 060,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddzial 1 w Gdyni 98 10201853 2083 0000 2032 0416


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08.00 do godz.18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wejherowie, z siedzibą w PUCKU, przy ul. 1 MAJA 15, Wydział I Cywilny, Sekcja ds. Egzekucyjnych, od godz. 8.30 do godz.15.00 oraz w Kancelarii Komornika Sądowego Macieja Nogalskiego w Wejherowie, przy ul. Sobieskiego 241 od godz. 7.30 do godz. 15.30, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: