Licytacja 3680/16 z dnia 2018/08/21

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Wejherowem

  • nr księgi wieczystej: GD2W/00005634/2
  • suma oszacowana: 245800
  • kwota wywołania: -25% 184350,00
  • wadium: 24580,00
  • postęp: 2458,00
  • data i godzina licytacji: 2018/08/21 12:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1533303190.png","size":145873,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3056\/google-map_1533303190.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3056\/thumbnail\/google-map_1533303190.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1533303190.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, 1 Maja, Puck, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Jana Pawła II 6a, Domatówko, Polska

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie
Maciej Nogalski
Kancelaria Komornicza J.111 Sobieskiego 241, 84-200 Wejherowo tel 586721499 e-mail: wejherowo.nogalski@komornik.pl www.nogalski.komonnk.pl
KM 3680/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW GD2W/00005634/2, 8281/3


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-08-2018r. o godz. 12:00 w Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, 84-100 Puck, ul. 1 Maja 15, sala nr 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości
• położonej: 84-106 DOMATÓWKO, ul. Jana Pawła II 6 A,B
• w skład, której wchodzi działka gruntu nr 99/18 o pow. 400 m2 zabudowana wolnostojącym
budynkiem mieszkalnym o pow. użyt. 82,70 m2, oraz działka nr 99/10 o pow. 2400 m2,która nie jest zabudowana lecz budynek znajdujący się na działce nr 99/18 przekroczył granice działki i znajduje się częściowo na działce nr 99/10. Obie działki wraz z zabudową stanowią całość gospodarczą,
• dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V
Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW
GD2W/00005634/2, 8281/3


Suma oszacowania wynosi 245 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 184 350,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 580,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Gdyni 51 10201853 2083 0000 2036 8016


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08.00 do godz.18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wejherowie, z siedzibą w PUCKU, przy ul. 1 MAJA 15, Wydział I Cywilny, Sekcja ds. Egzekucyjnych, od godz. 8.30 do godz.15.00 oraz w Kancelarii Komornika Sądowego Macieja Nogalskiego w Wejherowie, przy ul. Sobieskiego 241 od godz. 7.30 do godz. 15.30, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: