Licytacja 712/18 z dnia 2018/08/23

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Zgierzem

  • nr księgi wieczystej: LD1G/00080891/4
  • suma oszacowana: 226500
  • kwota wywołania: -25% 169875,00
  • wadium: 22650,00
  • postęp: 2265,00
  • data i godzina licytacji: 2018/08/23 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1533304230.png","size":167039,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3058\/google-map_1533304230.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3058\/thumbnail\/google-map_1533304230.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1533304230.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Księdza Jerzego Popiełuszki, Zgierz, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Nowy Adamów, Polska


Komornik Sądowy (dawniej Rew.II)
przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu
Michał Durański
Kancelaria Komornicza Ks. J. Popiełuszki 3 A, 95-100 Zgierz tel. (0-42)716-10-39 e-mail: zgierz2@komornik.pl
Km 1825/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1G/00080891/4


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Durański z siedzibą w Zgierzu(95-100) ul. ks.J.Popiełuszki 3 A (te1.42-716-10-39) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu
23 SIERPNIA 2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu mającego siedzibę przy Zgierz, ul.Sokołowska 6 w sali nr IX, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: gmina Aleksandrów Łódzki, Nowy Adamów, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1G/00080891/4

Przedmiotowa nieruchomość stanowi zabudowana działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 84/1. Działka posiada równinne ukształtowanie terenu. Przestrzennie tworzy kształt prostokąta o szerokości frontu od strony drogi gminnej około 30 mb. Powierzchnia działki równa jest 1217 m2. Nieruchomość jest w całości ogrodzona ogrodzeniem z siatki metalowej rozpiętej na słupkach stalowych na podmurówce. Wjazd na nieruchomość zorganizowany od strony zachodniej (brama stalowa rozwierana ręcznie). Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinny, wolnostojący, piętrowy, bez
poddasza, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Powierzchnia zabudowy: 146,00 m2. Powierzchnia całkowita: 270,00 m2. Powierzchnia użytkowa: 201,25 m2; Kubatura netto: 527,8 m3. Budynek w czasie realizacji — stan surowy zamknięty z wykonanymi w części pracami wykończeniowymi ( instalacje)
- obiekt wymaga przeprowadzenia prac wykończeniowych.
Suma oszacowania wynosi 302 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
226 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 200,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także przelewem bankowym na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zgierzu 88 10203440 0000 7902 0015 9996 nie później w dniu poprzedzającym przetarg z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku bankowym komornika.
Zgodnie z przepisem art.976 *I kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zgierzu przy Zgierz, ul. Sokołowska 6 ( 1 Co 672/16) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym orzeczenie
wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub poprzez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: