Licytacja 100/18 z dnia 2018/08/23

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Miastku

  • nr księgi wieczystej: SL1M/00006727/8
  • suma oszacowana: 84827
  • kwota wywołania: -25% 63621,00
  • wadium: 8482,70
  • postęp: 849,00
  • data i godzina licytacji: 2018/08/23 09:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1533305338.png","size":168210,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3059\/google-map_1533305338.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3059\/thumbnail\/google-map_1533305338.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1533305338.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Miastku, Armii Krajowej, Miastko, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Miastko, Polska

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Miastku
Ireneusz Kowalski
Kancelaria Komornicza w Miastku
77-200 MIASTKO ul. Kaszubska 21
tel. 598575791 e-mail: miastko®komonlik.pl www.komornikmiastko.com.pl
Km 100/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Miastku Ireneusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-08-2018r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Miastku mającego siedzibę przy Armii Krajowej 30 w , odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości
położonej: 77-200 Miastko,
dla której Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SL1M/00006727/8]


Przedmiotem licytacji jest prawo własności lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i spiżarni o łącznej powierzchni 50,84 m2. Z własnością związany jest udział w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu w niewydzielonych częściach oraz we własności części wspólnych budynku wynoszący 7/100. Udział ten ujawniony jest w księdze wieczystej SL1M/00001491/9


Suma oszacowania wynosi 84 827,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 63 630,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 483,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bytowie 22 1020 4708 0000 7102 0004 3869 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt, postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: