Licytacja 84/15 z dnia 2018/08/23

Kategoria - Nieruchomość - Ograniczone prawo rzeczowe spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Mieszkanie w Nowym Dworze Mazowieckim

  • nr księgi wieczystej: WA1N/00056366/5
  • suma oszacowana: 234185
  • kwota wywołania: -25% 175638,75
  • wadium: 23418,50
  • postęp: 2342,00
  • data i godzina licytacji: 2018/08/23 14:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1533306644.png","size":168020,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3060\/google-map_1533306644.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3060\/thumbnail\/google-map_1533306644.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1533306644.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Juliusza Słowackiego 19, Nowy Dwór Mazowiecki, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Generała Leopolda Okulickiego 3, Nowy Dwór Mazowiecki, Polska


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WAIN/00056366/5


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim Maciej Gierszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-08-2018r. o godz. 14:30 w Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim 1 Wydział Cywilny 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI, ul. Słowackiego 19 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej
Ograniczone prawo rzeczowe - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 6, o
powierzchni 63,65 m2 zlokalizowane jest na drugim piętrze w budynku przy ul.Okulickiego nr
3 w Nowym Dworze Mazowieckim. Lokal posiada 3 pokoje, kuchnie, łazienkę , w.c. przedpokój.
położonej: 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki. Okulickiego 3/6, Nowy Dwór Mazowiecki,
dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1N/00056366/5


Suma oszacowania wynosi 234 185,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 175 638,75zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. to jest 23 418,50zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Nowym Dworze Mazowieckim 90 12403480 1111 0010 0930 4966 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Słowackiego 19 pok. sekretariat odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: