Licytacja 3092/17 z dnia 2018/08/23

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka z domem w Piasecznie

  • nr księgi wieczystej: WA5M/00237552/6
  • suma oszacowana: 1260000
  • kwota wywołania: -25% 945000,00
  • wadium: 126000,00
  • postęp: 12600,00
  • data i godzina licytacji: 2018/08/23 14:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1533307567.png","size":173698,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3061\/google-map_1533307567.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3061\/thumbnail\/google-map_1533307567.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1533307567.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Tadeusza Kościuszki 14, Piaseczno, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Jałowcowa 19, Piaseczno, Polska


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCInr KW WA5M/00237552/6


Komornik: Sądowy przy, Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tadeusz Radecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-08-2018 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego. siedzibę przy ul. Kościuszki 14 w sali nr 210 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej. dz. ew. nr 50 w obrębie 52 - Piaseczno, o powierzchni 2718m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o 3 kondygnacjach naziemnych, powierzchni zabudowy 177m2 i powierzchni użytkowej ok. 230m2, z garażem i ogrodem zimowym w bryle budynku,
Położonej: 05-500 Piaseczno, ul. Jałowcowa 19,
dla, której ,Sąd Rejonowy w Piasecznic IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi; księgę wieczystą o numerze KW WA5M/00237552/6


Suma oszacowania wynosi 1 260 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi .945 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 126 000,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna
być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa
bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do
prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie
79 10201026 0000 1602 0164 7536


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Piasecznie przy ul. Kościuszki 14 w informacji odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Sygnatura akt sądowych: I Co 1556/16


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione u egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: