Licytacja 1714/16 z dnia 2018/08/24

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka w Chorzowie

  • nr księgi wieczystej: KA1C/00003248/5
  • suma oszacowana: 509700
  • kwota wywołania: -25% 382275,00
  • wadium: 50970,00
  • postęp: 5097,00
  • data i godzina licytacji: 2018/08/24 09:45

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1533312753.png","size":186651,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3062\/google-map_1533312753.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3062\/thumbnail\/google-map_1533312753.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1533312753.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Józefa Rostka, Chorzów, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Kaliny 69, Chorzów, Polska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Witold Walków Kancelaria Komornicza w Chorzowie
41-500 CHORZÓW, ul. NARUTOWICZA 3/- e-mail chorzow4@komornik.pl
TEL. 322411610 , FAX. 324310030 (PN-CZW 800-1530,PT 800_1500, Przyjęcia stron ŚRODA 900-1600,


OBWIESZCZENIE


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Witold Walków Kancelaria Komornicza z siedzibą w Chorzowie przy ulicy Narutowicza 3_(1Ip.)_zawiadamia-na-podstawie-art--953-kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24 sierpnia 2018r. o godz. 09:45 w sali nr 306 Sądu Rejonowego w Chorzowie przy ulicy Rostka 2 odbędzie się:


PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości, opisanej jako nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, budynkiem transportu i łączności, innym budynkiem niemieszkalnym oraz wiatami, dla której prowadzona jest
przez Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr KA1C/00003248/5 ;
składająca się z działki gruntu o numerze ewidencyjnym 93/27, o powierzchni 1286 m2 ; położona w CHORZOWIE, ul. KALINY 69 


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 509.700,00 zł (pięćset dziewięć tysięcy siedemset złotych).
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 382.275,00 zł (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych)
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 50.970,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy wpłacić na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Witolda Walków w Banku ING BANK ŚLĄSKI SA O/CHORZÓW nr 15 10501243 1000002266618186. Przystępując do licytacji należy przedłożyć potwierdzenie wpłaty rękojmi.


Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją - po uprzednim uzgodnieniu terminu z tutejszą kancelarią.
Akta sprawy wraz z operatem szacunkowym do wglądu znajdują się w biurze Komornika, a na dwa tygodnie przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Chorzowie.


Zgodnie z przepisem art. 976§1kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: