Licytacja 2268/17 z dnia 2018/08/30

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

MIeszkanie w Gdyni

  • nr księgi wieczystej: GD1Y/00047688/5
  • suma oszacowana: 243300
  • kwota wywołania: -25% 182475,00
  • wadium: 24330,00
  • postęp: 2433,00
  • data i godzina licytacji: 2018/08/30 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1533314035.png","size":128103,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3064\/google-map_1533314035.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3064\/thumbnail\/google-map_1533314035.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1533314035.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Gdyni, plac Konstytucji, Gdynia, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Śląska 33, Gdynia, Polska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jarosław Buzderewicz
Kancelaria Komornicza 81-523 Gdynia Orłowo, ul. Przemysława 4
tel.: (58) 50 65 111, fax.: (58) 710 35 22, www.komornik.gdynia.pl e-mail: gdynia.buzderewicz@komornik.pl konto bankowe: Deutsche Bank SA 96 1910 1048 2259 0238 3206 0001
Sygnatura akt : Km 7059/15


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW GD1Y/00047688/5


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jarosław Buzderewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00 w Sąd Rejonowy w Gdyni VII Wydział Cywilny 81-969 GDYNIA, Pl. Konstytucji 5, sala 229, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości (lokal mieszkalny o powierzchni 42,30 m kw, znajdujący się na 4. kondygnacji, w lokalu nie jest nikt zameldowany, lokal ma jeden pokój [przedzielony na część dzienną i sypialnię], kuchnię, łązienkę i korytarz; udział związany z własnością lokalu - wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynosi: 4730/856852) położonej: Gdynia, Śląska 33/82, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1Y/00047688/5.


Suma oszacowania wynosi 243 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 182 475,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 330,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
DEUTSCHE BANK SA 96 19101048 2259 0238 3206 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art. 976 § l kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uprzednim kontakcie telefonicznym z Kancelarią Komornika oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gdyni przy Pl. Konstytucji 5 pok. 201 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: