Licytacja 557/17 z dnia 2018/08/30

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka z domem w Ostrowi Mazowieckiej

  • nr księgi wieczystej: OS1M/00036284/4
  • suma oszacowana: 302700
  • kwota wywołania: -25% 227025,00
  • wadium: 30270,00
  • postęp: 3027,00
  • data i godzina licytacji: 2018/08/30 12:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1533314489.png","size":161677,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3065\/google-map_1533314489.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3065\/thumbnail\/google-map_1533314489.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1533314489.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Bolesława Prusa, Ostrów Mazowiecka, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Marii Konopnickiej 8, Ostrów Mazowiecka, Polska

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej
Daniel Wach
Kancelaria Komornicza w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Maz. ul. Lubiejewska 25a/10a
tel. (fax) 029 746 80 71 e-mail: ostrow.mazowiecka@kornornik.pl tel. czynny: pn 8.30-16.00, wt-pt 12.00-15.30
Km 557/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OS1M/00036284/4


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Daniel Wach na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-08-2018r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej 07-300 Ostrów Maz., ul. B.Prusa 2 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działka nr 4185. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 661 m 2 w kształcie zbliżonym do prostokąta zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem gospodarczym.
Powierzchnia zabudowy budynkiem mieszkalnym wynosi 92 m2. Budynek mieszkalny konsktrukcji murowanej, dwukondygnacyjnej, w całości podpiwniczony, o pow. uzytkowej 150,10 m2. stan techniczny średni, standard wykończenia średni.
Budynek gospodarczy murowany, na fundamencie betonowym o pow. zabudowy 64 m2 i pow. użytkowej 56 m2. Nieruchomość jest ogrodzona, uzbrojona w przyłącza do sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej oraz kanalizacji miejskiej.
położonej: 07-300 Ostrów Maz., Konopnickiej 8,
dla której WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W OSTROWI MAZ.
prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: OS1M/00036284/4]


Suma oszacowania wynosi 302 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 227 025 00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 270,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
BANK PEKAO SA 02 1240 5628 1111 0000 5071 3367 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.l3:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. B.Prusa 2 - odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: