Licytacja 2063/17 z dnia 2018/08/30

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Grudziadzem

  • nr księgi wieczystej: TO1U/00013412/6
  • suma oszacowana: 300000
  • kwota wywołania: -25% 225000,00
  • wadium: 30000,00
  • postęp: 3000,00
  • data i godzina licytacji: 2018/08/30 09:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1533314950.png","size":156688,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3066\/google-map_1533314950.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3066\/thumbnail\/google-map_1533314950.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1533314950.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Generała Sikorskiego, Grudziądz, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Olimpijska 30, Łasin, Polska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Alicja Sokołowska
Kancelaria Komornicza w Grudziądzu ul. Murowa 59/1, 86-300 Grudziądz

tel./fax: 56 46 263 46 / 723 257 723

e-mail: grudziadz@komornik.pl www.sokolowska.koinornik.pl

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW TO1U/00013412/6


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Alicja Sokołowska na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 30 sierpnia 2018 r.
o godz. 09:30 w sali nr 11
w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Lasinie przy ul.Olimpijskiej 30, stanowiącej działkę gruntu o pow. 0.0521 ha, nr działki 791 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i garażowym. Budynek mieszkalny jest wolnostojący, parterowy, składający się z dwóch brył o pow. użytkowej 116,57 m2, pow. użytkowa garażu wynosi 30,96 m2.


Suma oszacowania wynosi 300.000,00 zl. Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. 225.000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 30.000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Wpłaty rękojmi należy dokonać na rachunek bankowy komornika w Banku Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Grudziądzu Nr 52 1240 3998 1111 0000 4152 8008.


W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonal warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły (art. 976 {i 1 k.p.c.)
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom łub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia (art. 977 k.p.c.).


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej łub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: