Licytacja 112/18 z dnia 2018/08/31

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie pod Elblągiem

  • nr księgi wieczystej: EL1E/00046385/9
  • suma oszacowana: 118100
  • kwota wywołania: -25% 88575,00
  • wadium: 11810,00
  • postęp: 1181,00
  • data i godzina licytacji: 2018/08/31 12:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1533315354.png","size":157221,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3067\/google-map_1533315354.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3067\/thumbnail\/google-map_1533315354.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1533315354.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Elblągu, Pułkownika Stanisława Dąbka, Elbląg, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Dworcowa 11, Pasłęk, Polska

Komornik Sądowy (dawniej Rewii)
przy Sądzie Rejonowym w Elblągu
Stanisław Kocemba
Kancelaria Komornicza w Elblągu
82-300 Elbląg ul. Hetmańska 28/3
tel. 552355828 e-mail: elblag2@komornik.pl www.elblag.komornik.pl
sygn.akt KM 112/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL1E/00046385/9


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Stanisław Kocemba na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31-08-2018r. o godz. 12:00  w Sąd Rejonowy Elbląg , ul.Płk.Dąbka 21 w sali nr 314 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego Prawo własności lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 52,00 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem piwnicznym . Lokal znajduje sie na II kondygnacji budynku ( I piętro), składa sie z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju - mieszkanie posiada balkon. W lokalu instalacja elektryczna, wodno-kanal., C.0.- stan techniczny lokalu dobry, standard wykończenia przeciętny. Lokal znajduje sie w peryferyjnej strefie miasta, okoliczne zabudowania to bloki mieszkalne wielorodzinne. Dojazd do nieruchomości odbywa się ulicą Dworcową o nawierzchni asfaltowej. Dla działki nr 38/11 o pow. 981 m2 będącej w użytkowaniu wieczystym do dnia 12-10-2093r.ustanowiona jest KW EL1E/00046377/0. Właścicielka lokalu jest współużytkownikiem wieczystym tej działki i części wspólnej budynku w wysokości 18/100 udziałów.
położonego: 14-400 Pasłęk, Dworcowa 11/4,
dla którego Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1E/00046385/9 [NKW:EL1E/00046385/9]


Suma oszacowania wynosi 118 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 88 575,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 810,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Zachodni WBK S.A. 3 O. w Elblągu 53 1500 1403 1214 0000 5061 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul.Płk.Dąbka 21 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: