Licytacja 1129/17 z dnia 2018/10/18

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zespół działek rolnych w okolicy Lublina

  • nr księgi wieczystej: LU1I/00230858/8
  • suma oszacowana: 20640
  • kwota wywołania: -25% 15480,00
  • wadium: 2064,00
  • postęp: 207,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/18 12:50

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-02 o 13.59.50.jpg","size":163596,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3233\/Zrzut%20ekranu%202018-10-02%20o%2013.59.50.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3233\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-02%20o%2013.59.50.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-02%20o%2013.59.50.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Świdnik, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Dragany, Polska

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-10-2018 o godz. 12:50 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą przy Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, pokój XII, odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości położonej przy ,DRAGANY, 23-145 WYSOKIE, dla której SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE ZS W ŚWIDNIKU prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00230858/8.


Opis nieruchomości:
DZIAŁKA NR 3531 O POW. 3 500 M2. NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA BĘDĄCA PRZEDMIOTEM PRAWA WŁASNOŚCI POŁOŻONA NA GRUNTACH WSI DRAGANY GMINA WYSOKIE. DZIAŁKA JEST NIEZABUDOWANA, UPRAWIANA ROLNICZO, DZIAŁKA W DNIU OGLĘDZIN BYŁA OBSIANA OZIMĄ. DZIAŁKA MA KSZTAŁT REGULARNY. DZIAŁKA NIE MA BEZPOŚREDNIEGO DOSTĘPU DO DRÓG PUBLICZNYCH. OTOCZENIE I SĄSIEDZTWO STANOWIĄ TERENY NIEZABUDOWANE UPRAWIANE ROLNICZO, DROGA WOJEWÓDZKA Z DROGĄ SERWISOWĄ I TERENY ZABUDOWANE. ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WYSOKIE DZIAŁKA POŁOŻONA JEST W TERENIE ROLNYM BEZ PRAWA ZABUDOWY – RP.

Licytant przystępujący do przetargu nieruchomości powinien spełniać następujące warunki określone w ustawie z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ze zm.: - złożyć oświadczenie poświadczone przez burmistrza, wójta lub prezydenta o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (art. 7 ust. 1), - złożyć zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały ze wskazaniem daty początkowej tego zameldowania (art. 7 ust. 4), - złożyć oświadczenie poświadczone przez burmistrza, wójta lub prezydenta o posiadanym areale (art. 7 ust. 5 pkt 2), - złożyć zaświadczenie lub dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji rolniczych (art. 6 ust. 2 pkt 2). - złożyć ewentualną zgodę na nabycie wydaną przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w drodze decyzji administracyjnej prawomocnej (art. 2a ust. 4). Dzierżawca nieruchomości może złożyć dokumenty wskazane w treści art. 3. Powyższe dokumenty należy złożyć komornikowi w sądzie przed rozpoczęciem licytacji. W przypadku nie wylicytowania nieruchomości dokumenty zostaną zwrócone licytantowi.


Suma oszacowania wynosi 8 190,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 142,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 819,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


- nieruchomości położonej przy ,DRAGANY, 23-145 WYSOKIE, dla której SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE ZS W ŚWIDNIKU prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00230858/8.
Opis nieruchomości:
DZIAŁKA NR 3529 O POW. 3 300 M2. NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA BĘDĄCA PRZEDMIOTEM PRAWA WŁASNOŚCI POŁOŻONA NA GRUNTACH WSI DRAGANY GMINA WYSOKIE. DZIAŁKA JEST NIEZABUDOWANA, UPRAWIANA ROLNICZO, DZIAŁKA W DNIU OGLĘDZIN BYŁA OBSIANA OZIMĄ. DZIAŁKA MA KSZTAŁT REGULARNY. DZIAŁKA NIE MA BEZPOŚREDNIEGO DOSTĘPU DO DRÓG PUBLICZNYCH. OTOCZENIE I SĄSIEDZTWO STANOWIĄ TERENY NIEZABUDOWANE UPRAWIANE ROLNICZO, DROGA WOJEWÓDZKA Z DROGĄ SERWISOWĄ I TERENY ZABUDOWANE. ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WYSOKIE DZIAŁKA POŁOŻONA JEST W TERENIE ROLNYM BEZ PRAWA ZABUDOWY – RP.

Licytant przystępujący do przetargu nieruchomości powinien spełniać następujące warunki określone w ustawie z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ze zm.: - złożyć oświadczenie poświadczone przez burmistrza, wójta lub prezydenta o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (art. 7 ust. 1), - złożyć zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały ze wskazaniem daty początkowej tego zameldowania (art. 7 ust. 4), - złożyć oświadczenie poświadczone przez burmistrza, wójta lub prezydenta o posiadanym areale (art. 7 ust. 5 pkt 2), - złożyć zaświadczenie lub dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji rolniczych (art. 6 ust. 2 pkt 2). - złożyć ewentualną zgodę na nabycie wydaną przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w drodze decyzji administracyjnej prawomocnej (art. 2a ust. 4). Dzierżawca nieruchomości może złożyć dokumenty wskazane w treści art. 3. Powyższe dokumenty należy złożyć komornikowi w sądzie przed rozpoczęciem licytacji. W przypadku nie wylicytowania nieruchomości dokumenty zostaną zwrócone licytantowi.


Suma oszacowania wynosi 6 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 950,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 660,00 zł.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


- nieruchomości położonej przy ,DRAGANY, 23-145 WYSOKIE, dla której SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE ZS W ŚWIDNIKU prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00230858/8.
Opis nieruchomości:
DZIAŁKA NR 2627 O POW. 2 500 M2. NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA BĘDĄCA PRZEDMIOTEM PRAWA WŁASNOŚCI POŁOŻONA NA GRUNTACH WSI DRAGANY GMINA WYSOKIE. DZIAŁKA JEST NIEZABUDOWANA, UPRAWIANA ROLNICZO, DZIAŁKA STANOWI GRUNT ORNY ZAORANY. DZIAŁKA MA KSZTAŁT REGULARNY. DZIAŁKA NIE MA BEZPOŚREDNIEGO DOSTĘPU DO DRÓG PUBLICZNYCH. OTOCZENIE I SĄSIEDZTWO STANOWIĄ TERENY NIEZABUDOWANE UPRAWIANE ROLNICZO, DROGA WOJEWÓDZKA Z DROGĄ SERWISOWĄ I TERENY ZABUDOWANE. ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WYSOKIE DZIAŁKA POŁOŻONA JEST W TERENIE ROLNYM BEZ PRAWA ZABUDOWY – RP.


Suma oszacowania wynosi 5 850,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 387,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 585,00 zł.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ 63203000451110000001470170.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: