Licytacja 351/17 z dnia 2018/10/11

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Ostrowcu Świętokrzyskim

  • nr księgi wieczystej: KI1O/00054686/5
  • suma oszacowana: 24375
  • kwota wywołania: -25% 18282,00
  • wadium: 2437,50
  • postęp: 244,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/11 14:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-02 o 16.06.06.jpg","size":158038,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3235\/Zrzut%20ekranu%202018-10-02%20o%2016.06.06.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3235\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-02%20o%2016.06.06.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-02%20o%2016.06.06.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Tadeusza Kościuszki, Ostrowiec Świętokrzyski, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Henryka Sienkiewicza 66/12, Ostrowiec Świętokrzyski, Polska

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Rafał Fronczek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-10-2018 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą przy Kościuszki 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości, położonej przy Sienkiewicza 66/12, 27-400 Ostrowiec Św., dla której SĄD REJONOWY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1O/00054686/5.

Opis nieruchomości: udział w 1/2 części nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny nr 12 w budynku wielorodzinnym położonym w miejscowości Ostrowiec Św. ul. Sienkiewicza 66, dla którego prowadzona jest księga wieczysta w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. nr KW KI1O/00054686/5 oraz związany z własnością lokalu udział w 3520/228257 częściach w częściach wspólnych w/w budynku wielorodzinnego i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz taki sam udział w działce gruntu nr ewid. 32/61 (obręb 11) o pow. 0,0912 ha Lokal położony jest na III kondygnacji budynku, powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 35,20 m2


Suma oszacowania wynosi 32 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 250,00 zł. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika (złożenie następuje w chwili wpływu środków na konto komornika) lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi . Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 45 1020 2674 0000 2302 0003 2623.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: