Licytacja 612/18 z dnia 2018/10/12

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka pod Białymstokiem

  • nr księgi wieczystej: BI1B/00050689/6
  • suma oszacowana: 307542
  • kwota wywołania: -25% 230656,50
  • wadium: 30754,20
  • postęp: 3076,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/12 11:45

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-03 o 15.49.02.jpg","size":155311,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3236\/Zrzut%20ekranu%202018-10-03%20o%2015.49.02.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3236\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-03%20o%2015.49.02.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-03%20o%2015.49.02.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

District Court in Bialystok, Adama Mickiewicza, Białystok, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Hryniewicze, Polska

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alicja Wysocka-Wasiluk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-10-2018 o godz. 11:45 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku z siedzibą przy Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, pokój XIV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00050689/6.


Suma oszacowania wynosi 307 542,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 230 656,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 754,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO SA 14 12405211 1111 0000 4922 7648.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku mieszczącym się pod adresem: Mickiewicza 103, Białystok, 15-950 Białystok.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: