Licytacja 2079/17 z dnia 2018/10/12

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Białymstoku

  • nr księgi wieczystej: BI1B/00182328/2
  • suma oszacowana: 197990
  • kwota wywołania: -25% 148493,00
  • wadium: 19799,00
  • postęp: 1980,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/12 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1538569210.png","size":177658,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3238\/google-map_1538569210.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3238\/thumbnail\/google-map_1538569210.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1538569210.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Brukowa 28, Białystok, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Storczykowa 22/20, Białystok, Polska

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Bogdan Wawrzynowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-10-2018 o godz. 09:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Storczykowa 22/20, 15-950 Białystok, dla którego Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczysty prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00182328/2.


Suma oszacowania wynosi 197 990,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 148 493,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 799,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 29102013320000180208439251.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku mieszczącym się pod adresem: Adama Mickiewicza 103, Białystok, 15-950 Białystok.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: