Licytacja 6091/12 z dnia 2018/10/16

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Siemianowicach Śląskich

  • nr księgi wieczystej: KA1I/00012211/9
  • suma oszacowana: 96798
  • kwota wywołania: -25% 72598,50
  • wadium: 9679,80
  • postęp: 968,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/16 11:15

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1538570119.png","size":179791,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3240\/google-map_1538570119.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3240\/thumbnail\/google-map_1538570119.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1538570119.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Chorzowska, Siemianowice Śląskie, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Pocztowa 13/6, Siemianowice Śląskie, Polska

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Sląskich na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-10-2018 o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich z siedzibą przy Chorzowska 14, 41-106 Siemianowice Śląskie, pokój 1.18, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, Pocztowa 13/6, 41-103 M. Siemianowice Śląskie, położonego przy Pocztowa 13, 41-103 M. Siemianowice Śląskie, dla którego Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1I/00012211/9.

Suma oszacowania wynosi 96 798,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 72 598,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 679,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Getin Noble Bank S.A. 56 1560 1108 0000 9350 0006 7453.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: