Licytacja 594/17 z dnia 2018/10/16

Kategoria - Nieruchomość - Ułamkowa część nieruchomości

Udział w lokalu mieszkalnym pod Leskiem

  • nr księgi wieczystej: KS1E/00031281/6
  • suma oszacowana: 13857,50
  • kwota wywołania: -25% 10393,13
  • wadium: 1385,75
  • postęp: 139,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/16 10:40

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1538570444.png","size":155638,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3241\/google-map_1538570444.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3241\/thumbnail\/google-map_1538570444.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1538570444.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy W Lesku, plac Konstytucji 3 Maja, Lesko, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Dołżyca, Polska

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-10-2018 o godz. 10:40 w budynku Sądu Rejonowego w Lesku z siedzibą przy Plac Konstytucji 3 Maja 9, 38-600 Lesko, pokój 10, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy Dołżyca 22/1,Dołżyca, 38-607 Cisna , dla której Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1E/00031281/6.

Opis nieruchomości: ułamkowa część nieruchomości w postaci: udziału 23/80 części własności lokalu mieszkalnego nr 2 o łącznej powierzchni użytkowej 40,30 m.kw., położonego w miejscowości Dołżyca nr 22 gm. Cisna, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku nr KS1E/00031281/6. Ze współwłasnością lokalu związany jest przypadający dłużnikowi udział 1587/48800 części działki nr 241/5 oraz części wspólnych budynku nr 22 położonych w Dołżycy nr KW KS1E/00031194/9.


Suma oszacowania wynosi 13 857,50 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 393,13 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 385,75 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku 86 8642 1012 2003 1209 6263 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: