Licytacja 15595/16 z dnia 2018/10/16

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Łodzi

  • nr księgi wieczystej: LD1M/00212041/2
  • suma oszacowana: 63300
  • kwota wywołania: -25% 47475,00
  • wadium: 6330,00
  • postęp: 633,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/16 11:40

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1538570711.png","size":182552,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3242\/google-map_1538570711.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3242\/thumbnail\/google-map_1538570711.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1538570711.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy Łódź, aleja Tadeusza Kościuszki, Łódź, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Kapitana Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”, Łódź 3/5/19, Polska

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Zbigniew Łuczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-10-2018 o godz. 11:40 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z siedzibą przy Kościuszki 107/109, 90-441 Łódź, pokój B, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Kpt. Stanisława Sojczyńskiego "Warszyca" 3/5/19, 91-812 Łódź, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/00212041/2.


Suma oszacowania wynosi 63 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 47 475,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 330,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 69 1050 1461 1000 0090 3067 1136.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 11:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: