Licytacja 267/17 z dnia 2018/10/17

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka pod Białogardem

  • nr księgi wieczystej: KO1B/00042675/3
  • suma oszacowana: 21750
  • kwota wywołania: -25% 16313,00
  • wadium: 2175,00
  • postęp: 218,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/17 10:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1538573187.png","size":157551,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3243\/google-map_1538573187.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3243\/thumbnail\/google-map_1538573187.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1538573187.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Białogardzie, Lipowa, Białogard, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Nawino, Polska

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-10-2018 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie z siedzibą przy Lipowa 1, 78-200 Białogard, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1B/00042675/3.


Suma oszacowania wynosi 29 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: P.K.O. BP S.A. O. Centrum w Kołobrzegu 43 1020 2821 0000 1202 0024 9318.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Białogardzie mieszczącym się pod adresem: Lipowa 1, Białogard, 78-200 Białogard.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: