Licytacja 3666/16 z dnia 2018/10/25

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka pod Władysławowem

  • nr księgi wieczystej: WL1A/00000399/7
  • suma oszacowana: 9900
  • kwota wywołania: -25% 7425,00
  • wadium: 990,00
  • postęp: 99,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/25 10:05

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2018-10-16 at 16.59.44.png","size":580062,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3245\/Screen%20Shot%202018-10-16%20at%2016.59.44.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3245\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-16%20at%2016.59.44.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-16%20at%2016.59.44.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-16 at 16.59.57.png","size":779021,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3245\/Screen%20Shot%202018-10-16%20at%2016.59.57.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3245\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-16%20at%2016.59.57.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-16%20at%2016.59.57.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"google-map_1538574476.png","size":151043,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3245\/google-map_1538574476.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3245\/thumbnail\/google-map_1538574476.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1538574476.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Jana III Sobieskiego, Wejherowo, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Werblinia, Polska

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-10-2018 o godz. 10:05 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck, sala 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej przy , 84-107 WERBLINIA, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi księgę wieczystą o numerze GD2W/00000399/7.

 

Opis nieruchomości:

W skład nieruchomości wchodzą dwie niezabudowane działki gruntu o nr 109 i 132 o łącznej powierzchni 7000 m2. Są to działki rolne - łąki. Działki są płaskie i mają łącznie kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta. Działki oddzielne od siebie są rowem. Teren porośnięty jest roślinnością łąkową. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią niezabudowane działki - pola, łąki. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą utwardzoną pasami płyt yomb. Zgodnie z informacją pozyskaną w ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Pucku działka stanowiącą drogę dojazdową (nr 107/) jest własnością Skarbu Państwa.


Suma oszacowania wynosi 9 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 425,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 990,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 71102018530000910201431808.


Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, I Wydział Cywilny Sekcja ds Egzekucyjnych, ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: