Licytacja 100/16 z dnia 2018/10/31

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Warszawie

  • nr księgi wieczystej: WA1M/00454759/6
  • suma oszacowana: 597652
  • kwota wywołania: -25% 448239,00
  • wadium: 59765,20
  • postęp: 5977,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/31 14:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"1.png","size":906061,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3248\/1.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3248\/thumbnail\/1.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=1.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-15 at 10.19.03.png","size":794064,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3248\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2010.19.03.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3248\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2010.19.03.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2010.19.03.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-15 at 10.24.03.png","size":891209,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3248\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2010.24.03.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3248\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2010.24.03.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2010.24.03.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"google-map_1538646796.png","size":190637,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3248\/google-map_1538646796.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3248\/thumbnail\/google-map_1538646796.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1538646796.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Marszałkowska 82, Warszawa, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Tomcia Palucha 37/77, Warszawa, Polska

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Mirosław Węgierski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-10-2018 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z siedzibą przy Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa, pokój 226, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego dla którego Sąd Rej. dla Warszawy-Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00454759/6.


Suma oszacowania wynosi 597 652,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 448 239,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 59 765,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA LVIII O/Warszawa 41 10201013 0000 0302 0007 6323.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy mieszczącym się pod adresem: Marszałkowska 82, Warszawa, 00-517 Warszawa.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: