Licytacja 6781/15 z dnia 2018/10/17

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka z domem w Kobyłce

  • nr księgi wieczystej: WA1W/00031182/7
  • suma oszacowana: 422000
  • kwota wywołania: -25% 316500,00
  • wadium: 42200,00
  • postęp: 4220,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/17 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1538647313.png","size":169540,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3249\/google-map_1538647313.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3249\/thumbnail\/google-map_1538647313.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1538647313.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Wołominie, Ignacego Prądzyńskiego, Wołomin, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Brzozowa 33, Kobyłka, Polska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Paweł Bukszewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-10-2018r.r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie mającego siedzibę przy ul. Prądzyńskiego 3 a, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

OPIS: Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 128m2, pow. użytkowej ok. 212,50m2, oraz budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 35m2, pow. użytkowej ok. 25m2, stanowiąca działkę nr ew 203 o pow. 588m2.,dla której Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1W/00031182/7

Suma oszacowania wynosi 422 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 316 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 200,00zł. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto komornika:
PKO BP SA IV O/Warszawa 41 10201042 0000 8102 0009 3013 .


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Sprzedaż nieruchomości na licytacji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), do którego zapłaty zobowiązany jest nabywca licytacyjny nieruchomości.


Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: