Licytacja 357/17 z dnia 2018/10/15

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Obornikami

  • nr księgi wieczystej: PO1O/00019861/2
  • suma oszacowana: 120432
  • kwota wywołania: -25% 90324,00
  • wadium: 12043,20
  • postęp: 1205,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/15 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1538660420.png","size":162118,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3252\/google-map_1538660420.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3252\/thumbnail\/google-map_1538660420.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1538660420.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Obornikach, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Oborniki, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Tłukawy, Polska

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Obornikach
Tomasz Chojnacki
Kancelaria Komornicza, Mikołaja Kopernika 31, Oborniki, 64-600 Oborniki
tel. 61 646 11 13 / fax. 61 646 10 25
Sygnatura: Km 357/14
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Tomasz Chojnacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-10-2018 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach z siedzibą przy Piłsudskiego 47, 64-600 Oborniki, pokój 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej przy Tłukawy 6, 64-630 Ryczywół, dla której Sąd Rejonowy w Obornikach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1O/00019861/2.


Opis nieruchomości:
Działka nr 226/3 o powierzchni 0,1408 ha, zabudowana , obręb Tłukawy. Zabudowę w/w działki stanowi: budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 113,83 m2, budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 56,80 m2, uzbrojenie i urządzenie terenu, działka nr 226/3 o powierzchni 0,1408 ha. Działka nr 226/3 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Otoczenie: korzystne, otoczenie stanowią w przeważającej części pola uprawne oraz zabudowa siedliskowa.Budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy, z poddaszem nieużytkowym, wolnostojący, bez podpiwniczenia, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, wybudowany w 1939 roku. Powierzchnia użytkowa budynku: 113,83 m2.Budynek gospodarczy , parterowy, wolnostojący, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, wybudowanyw 1939 roku.Powierzchnia użytkowa budynku:56,80 m2.Na terenie działki znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny oraz budynek gospodarczy. Pozostała część stanowi niezagospodarowany teren w większości gruntowy trawiasty, niewykoszony, nieuporządkowany, zaniedbany. W części frontowej, przed budynkiem mieszkalnym, teren trawiasty z nasadzeniami niskich drzew iglastych. Ogrodzenie nieruchomości- zróżnicowane, częściowo z siatki metalowej na słupach metalowych, częściowo drewniane. Brama wjazdowa metalowa z wypełnieniem z siatki metalowej.


Suma oszacowania wynosi 120 432,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 90 324,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 043,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 17 10204027 0000 1502 0738 2064.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Obornikach mieszczącym się pod adresem: Piłsudskiego 47, Oborniki, 64-600 Oborniki.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: